Клієнтська угода

Клієнтська угода використання програми «AutoBI»

Редакція від 05.08.2021

ШАНОВНИЙ КЛІЄНТ! ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ «AutoBI», БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ЦІЄЮ КЛІЄНТСЬКОЮ УГОДОЮ. ЦЯ УГОДА РЕГУЛЮЄ ВІДНОСИНИ МІЖ ВАМИ І ПРОГРАМОЮ «AutoBI» УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ ПРОГРАМИ «AutoBI». ВИ МАЄТЕ ПРАВО ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОГРАМУ ЛИШЕ У ВИПАДКУ ПРИЙНЯТТЯ УМОВ ЦІЄЇ УГОДИ. ПОЧАТОК ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ ПРОГРАМИ ОЗНАЧАЄ БЕЗЗАСТЕРЕЖНЕ УКЛАДЕННЯ ВАМИ ЦІЄЇ УГОДИ ТА ВАШУ ПОВНУ ЗГОДУ З УСІМА ЇЇ УМОВАМИ.

Ця Клієнтська угода використання програми «AutoBI» (у подальшому – «Угода») укладається між Товариством з обмеженою відповідальністю "АЛАРІУС ФМС", яке має місцезнаходження за адресою: Україна, 04119, місто Київ, вул. Дегтярівська, будинок 25/1, код ЄДРПОУ 43572863 (у подальшому – «AutoBI») та Вами, особою, яка отримує право використання Програми (у подальшому – «Клієнт»), на нижчевикладених умовах.

1. Визначення понять
1.1. «Програма» – програмна продукція «AutoBI», що є результатом комп'ютерного програмування у вигляді онлайн-сервісу (як в цілому, так і його компонентів), розміщеного на зовнішніх серверах.
1.2. «Клієнт» – юридична або фізична особа, яка отримала право використання Програми на умовах цієї Угоди і має необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладення цієї Угоди.
1.3. «Тариф» – тип Програми, що відрізняється від інших за функціональними можливостями та строком використання.
1.4. «Сайт» – веб-сайт AutoBI, розташований в мережі Інтернет за адресою https://auto-bi.io/
1.5. «Партнер» – особа, уповноважена від імені AutoBI на перепродаж клієнтам Програми.
1.6. Інші поняття, використані у цій Угоді, вживаються у розумінні, визначеному у Умовах використання та законодавстві України.
1.7. Обліковий запис – обліковий запис Клієнта на Сайті, необхідний для його аутентифікації і надання доступу до його Особистого кабінету.
1.8. Особистий кабінет Клієнта – розділ Сайту з обмеженим доступом, за допомогою якого Клієнт, пройшовши процедуру авторизації шляхом введення логіну і паролю, має можливість користуватися Програмою.
1.9. «Користувач» – особа, якій Клієнт надає доступ до використання Програми.

2. Порядок укладення угоди
2.1. Ця Угода є пропозицією укласти електронний договір (офертою). Угода укладається шляхом пропозиції укласти її з AutoBI і прийняття її Клієнтом.
2.2. AutoBI робить пропозицію укласти цю Угоду шляхом її розміщення в мережі Інтернет. Пропозиція укласти Угоду включає умови, які містяться у інших електронних документах, які є її невід'ємною частиною. Такими документами є у тому числі, але не виключно:
Умови використання, розміщені за адресою: https://auto-bi.io/terms/
Умови конфіденційності, розміщені за адресою: https://auto-bi.io/privacy/
2.3. Клієнт надає AutoBI відповідь про повне та безумовне прийняття (акцепт) пропозиції AutoBI укласти цю Угоду шляхом вчинення будь-якої окремої з наступних дій:
Реєстрація Клієнта у Програмі та створення облікового запису;
Прийняття Клієнтом умов Угоди на Сайті;
Будь-яке використання Клієнтом Програми;
У випадку укладення окремого договору на придбання права використання Програми AutoBI або Партнером – шляхом укладення такого договору;
Придбання права використання Програми в AutoBI або Партнера.
2.4. Якщо Клієнт не погоджуєтеся з будь-якою з умов цієї Угоди, він не має права використовувати Програму. Повне та безумовне прийняття Клієнтом умов цієї Угоди є необхідною умовою використання Програми.
2.5. Ця Угода укладається в момент прийняття Клієнтом пропозиції її укласти (але у будь-якому разі – не пізніше моменту початку використання ним Програми) і діє до моменту її розірвання. Розірвання Угоди не припиняє зобов'язань, що виникли під час її дії.

3. Предмет угоди
3.1. За цією Угодою AutoBI надає Клієнту право використання Програми за її функціональним призначенням на умовах Угоди.
3.2. У випадку придбання Клієнтом права на використання Програми за платним тарифом, умови такого придбання можуть визначатися:
3.3. За деякими тарифами (у тому числі – тариф «AutoBI: Безкоштовний» та спеціальні пропозиції) на розсуд AutoBI. Програма може надаватися для її використання з ознайомлювальною метою без виплати винагороди за її надання.
У будь-якому разі AutoBI залишає за собою право у будь-який момент в односторонньому порядку розірвати дію Угоди за тарифом «AutoBI: Безкоштовний» та спеціальними пропозиціями без застосування до нього заходів відповідальності.
3.4. За згодою з AutoBI Клієнт має право змінити тариф протягом усього строку дії права на використання Програми.
3.5. Строк дії права на використання Програми починає свій перебіг з моменту надання Клієнту доступу до Програми на умовах відповідного тарифу. У разі закінчення строку дії права на використання Програми та непридбання Клієнтом права на використання Програми на умовах платного тарифу або спеціальної пропозиції, Клієнтові у момент закінчення такого строку право доступу до програми обмежується.
3.6. Всі положення цієї Угоди поширюються як на Програму в цілому, так і на її окремі компоненти, які не можуть бути розділені і/або використовуватися на різних комп'ютерах.
3.7. У розумінні п. 26-1 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України операція з надання Клієнту права використання Програми на умовах цієї Угоди є постачанням програмної продукції і звільняється від оподаткування ПДВ.

4. Вартість використання програми
4.1. В рамках Клієнтської угоди, Сторони дійшли згоди та закріпили ціну за використання Програми:
  • за одиницю приєднаної техніки у розмірі – 8,00 доларів США (без ПДВ) за 1 календарний місяць,
  • за одиницю приєднаного обладнання у розмірі – 2,30 доларів США (без ПДВ) за 1 календарний місяць.
4.2. Ціну за використання Програми за одиницю приєднаної техніки та обладнання може бути змінено Сторонами в порядку, передбаченому п. 5.1. цієї Угоди.
4.3. Розрахунок відбувається в українській гривні, на день виставлення рахунку за курсом валют згідно міжбанківського валютного ринку, оприлюдненому на веб-сайті https://minfin.com.ua/ua/currency/mb/ .

5. Внесення змін до угоди

5.1. Умови цієї Угоди можуть бути змінені AutoBI у будь-який час шляхом розміщення оновленої версії Угоди за адресою: https://autobi.io/agreement/ AutoBI повідомляє Клієнту про внесення змін шляхом надсилання йому відповідного повідомлення через Програму під час або після входу у Особистий кабінет. Клієнт є належно повідомленим про зміни умов Угоди з моменту надіслання від AutoBI такого повідомлення.
5.2. Клієнт зобов'язується приймати будь-які зміни, внесені AutoBI до умов Угоди. У випадку, якщо Клієнт не приймає такі зміни, він зобов'язаний протягом п'яти днів з моменту повідомлення про це Клієнта письмово повідомити AutoBI про неприйняття змін. У випадку, якщо Клієнт не повідомив AutoBI про неприйняття змін до Угоди, вважається, що Клієнтом прийнято такі зміни з шостого дня після повідомлення про них.
5.3. У випадку неприйняття Клієнтом змін до Угоди її дія припиняється автоматично у момент закінчення строку дії права на використання Програми. У цьому випадку Клієнт не має права на продовження строку дії права на використання Програми. Якщо право на використання Програми надано Клієнту на невизначений строк, дія Угоди припиняється протягом п'яти днів з моменту повідомлення Клієнта про зміну умов Угоди.
5.4. Клієнт має право отримати цю Угоду на свою електронну пошту у формі, що унеможливлює зміну її змісту. Отримана Клієнтом Угода у такій формі є чинною до моменту внесення змін до Угоди у порядку, передбаченому цією статтею.
5.5. Внесення змін до Умов використання відбувається у порядку та на умовах, визначених цією статтею шляхом розміщення їх оновленої версії за адресою: https://autobi.io/terms/
5.6. Внесення змін до Умов конфіденційності відбувається у порядку та на умовах, визначених цією статтею шляхом розміщення їх оновленої версії за адресою: https://autobi.io/privacy/
5.7. AutoBI має право в односторонньому порядку змінити перелік та умови тарифів.

6. Інші положення
6.1. Ідентифікація Клієнта здійснюється шляхом введення ним інформації (унікального імені, пароля та інших даних) у реєстраційній формі на Сайті.
6.2. Клієнт приймає і зобов'язується дотримуватися Умов використання, розміщених за адресою: https://autobi.io/terms/
6.3. Клієнт погоджується, що персональна інформація (у тому числі – Контент) Клієнта та користувачів, яка міститься в Особистому кабінеті та облікових записах, зберігається і обробляється AutoBI згідно з Умовами конфіденційності, розміщеними за адресою: https://autobi.io/privacy/
6.4. Клієнт має право розірвати дану Угоду шляхом письмового повідомлення про це AutoBI на його контактну адресу. Сплачена Клієнтом вартість наданої для використання Програми не підлягає поверненню у цьому разі.
6.5. У разі порушення Клієнтом умов Угоди та/або Умов використання програми AutoBI має право у будь-який час в односторонньому порядку розірвати дану Угоду, повідомивши про це Клієнта через його Особистий кабінет або електронну пошту, вказану у Особистому кабінеті, за один робочий день до передбачуваної дати такого розірвання, без наступних виплат Клієнтові будь-яких компенсацій, пов'язаних із зазначеним розірванням. Сплачена Клієнтом вартість наданої для використання Програми не підлягає поверненню у цьому разі.
6.6. AutoBI має право у будь-який час в односторонньому порядку без повідомлення Клієнта розірвати дію Угоди у разі невикористання Програми за тарифом «AutoBI: Безкоштовний» та тарифами за спеціальними пропозиціями протягом п'ятдесяти днів. При цьому AutoBI не зобов'язаний сплачувати Клієнтові будь-яких компенсації, пов'язані із зазначеним розірванням. Під невикористанням Програми розуміється відсутність в архівній системі AutoBI даних про авторизацію Клієнта або користувачів.
6.7. При розірванні або іншому припиненні дії цієї Угоди Клієнт втрачає право використання Програми, а Портал, Особистий кабінет, всі облікові записи та Контент видаляються. Після припинення реєстрації дії Угоди доменне ім'я Порталу стає доступним для використання іншими клієнтами.
6.8. AutoBI має право у будь-який момент в односторонньому порядку зупинити або обмежити доступ до Програми та її використання Клієнтом і користувачами у випадку, якщо AutoBI має підозри у несанкціонованому доступі до Програми третіх осіб.
6.9. AutoBI має право передавати права та обов'язки за цією Угодою третім особам без згоди Клієнта. Клієнт не має права передавати права та обов'язки за цією Угодою третім особам без згоди AutoBI.
6.10. З усіх питань, не врегульованих цією Угодою, AutoBI та Клієнт керуються чинним законодавством України.
6.11. Всі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з Угоди або у зв'язку з нею, підлягають врегулюванню шляхом переговорів. При відсутності згоди спір між AutoBI та Клієнтом підлягає розгляду відповідно у відповідному суді згідно з законодавством України.

Контактна інформація
ТОВ "АЛАРІУС ФМС", 04119 м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 25/1,
Код ЄДРПОУ 43572863
https://auto-bi.io/
Служба підтримки: service@auto-bi.io